Opis projektu

Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetowych Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej przyczyniają się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście.

Nowa  linia tramwajowa dp pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza, zmodernizowane torowiska, nowe niskopodłogowe tramwaje, ekologiczne autobusy, niezbędne dla MZK wozy techniczne – to jedne z ważniejszych inwestycji  unijnych realizowanych obecnie w Toruniu. Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu. W poprzedniej perspektywie finansowej funduszy unijnych, zrealizowano szereg zadań, które rozpoczęły wielkie zmiany w toruńskiej komunikacji, teraz trwa ich kontynuacja. Budowa linii tramwajowej zapewni dodatkowy  transport dla mieszkańców nowego osiedla zlokalizowanego w północnej części miasta. Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, czy zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury. Nowe autobusy nisko i zeroemisyjne to kolejny krok w wycofywaniu z użytkowania starych, mało ekologicznych i awaryjnych pojazdów, a nowe tramwaje wzbogaciły flotę MZK o kolejnych 5 niskopodłogowych pojazdów.

MZK potrzebuje także profesjonalnych wozów do obsługi infrastruktury torowo – sieciowej m.in. do bieżącego utrzymania w czystości torowisk i rozjazdów torowych oraz naprawy i diagnostyki sieci trakcyjnej i te również zostaną sfinansowane w ramach projektu.

Projekt oszacowany został na 461 533 791,95 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie 238 328 032,32 zł. (65,15% wydatków kwalifikowanych).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II.
 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
 • Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
 • Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
 • Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych).

 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze miasta Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Cele szczegółowe Projektu:

 • poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej na terenie Torunia,
 • zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego oraz emisji spalin,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu,
 • zwiększenie poziomu komfortu podróży pasażerów komunikacji tramwajowej,
 • skrócenie czasu podróży,
 • uatrakcyjnienie oferty przewozowej,
 • zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,
 • dostosowanie systemu komunikacji zbiorowej (przede wszystkim taboru) do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych,
 • zmniejszenie ilości kolizji i wypadków z udziałem taboru,
 • poprawa regularności kursowania środków komunikacji zbiorowej,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie omawianej inwestycji,
 • poprawienie sprawności funkcjonowania układu transportowo-ulicznego miasta,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie poziomu jego degradacji powodowanej przez pojazdy zmotoryzowane,
 • wzrost udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich na terenie miasta.